Ban Giám hiệu

 • Phạm Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phí Ngọc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912559681
  • Email:
   phingocthai@gmail.com