Chi bộ Đảng

 • Phí Ngọc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912559681
  • Email:
   phingocthai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung